ทหาร ท้องถิ่น อำเภอ ขุดลอกสระ เพื่อการเกษตร ชาวบ้านแห่จับปลา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.กพ.ร้อย.รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 หมู่.รส.ที่ 2( ร.14พัน3)อ.โกสัมพีนคร ได้เข้าร่วม กับ พ.อ.จีระพันธ์ ครุฑธาลัย รอง.ผอ.กอ.รมน.จว.ก.พ.(ท) นางสาวประสพพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู นายพยัพ ปานเผื่อน กำนัน ต.เพชรชมภู นายวินัย จันทร์ลอย ผญบ.ม.1 บ้านวังชมภู ต.เพชรชมภู และหัวหน้าส่วนราชการ เปิดโครงการขุดลอกสระหลวงบ้านวังชมภู ม.1 ต.เพชรชมภู อ.โกสีมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน จำนวน100,000 บาท เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและได้ประโยชน์จากการหาปลาในสระน้ำ โดยทางหมู่บ้านได้มีการปล่อยปลาและให้ชาวบ้านทอดแหหาปลาได้ เก็บ100บาท ต่อคน เงินที่ได้จะนำไปซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยต่อไปและเก็บไว้เป็นกองทุนหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย/ ภาพข่าว เครือข่ายภัยแล้ง