ปล่อยกุ้งก้ามกราม 3.5 หมื่นตัว เลี้ยงในสระสาธารณะ อบต.ธำรงค์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน (การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) ไปที่สระน้ำสาธารณะ ม.6 บ้านคลองสีนวล ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร มีนายเกรียงศักดิ์ กลางนภา นายกองค์การบริการส่วนตำบลธำมรงค์ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ อบต.ธำมรงค์ ต้อนรับร่วมด้วยนาย​ธวัช​ชัย เกตุ​พันธุ์ ปลัด​จังหวัดกำแพงเพชร  นายสนั่น​ ปานบ้าน​แพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร  นายองอาจ สังค​หัต​ถา​กร​ นายอำเภอเมือง​กำแพงเพชร​   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นโครงการที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเปิดช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ในการดูแลรักษาแหล่งผลิตอาหารชุมชนนายเกรียงศักดิ์ กลางนภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ เปิดเผยว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลธำมรงค์ ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่การปลูกข้าว ปลูกอ้อย และข้าวโพด ปัจจุบันเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม จึงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เกษตรกรขาดรายได้ และปัญหาหนี้สิน เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ จึงได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลธำมรงค์ ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำปิด ในเขตพื้นที่ตำบลธำมรงค์ เป็นแหล่งผลิตอาหารกุ้งก้ามกราม ที่ปลอดภัย ไว้สำหรับบริโภค เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้และเปิดช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกราม และจัด กิจกรรมเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในโครงการนี้ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ให้กับราษฎรจำนวน 50 คน และในวันเดียวกันนี้ผู้ ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ได้ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 35,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสระน้ำสาธารณะ ของตำบลธำมรงค์ที่มีขนาดความกว้าง 60 เมตรยาว 400 เมตรหรือเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 38 ไร่ขณะนี้มีระดับน้ำอยู่ที่ความลึก 4 เมตร สำหรับโครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้รับการสนับสนุน แนวคิดและวิธีการเลี้ยง จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เลี้ยงกุ้ง เป็นอาหารบริโภคและเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต ที่จะจัดกิจกรรมเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม จังหวัดกำแพงเพชร