ความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.2561 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.-17:30 น.ภารกิจความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทรงเปิดพระบรมรานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร วันนี้ที่มณฑลพิธี วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง รายงาน นาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ,การติดตั้งเต้น,ผูกผ้าแพรแถบม่วง-ขาว,การปักธงชาติและการเดินสายไฟ , การติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้า,การเตรียมปลั๊กไฟ สำหรับเชื่อมต่อพัดลมคลายร้อนในพลับพลาที่ประทับและภายในเต้นสำหรับสำหรับข้าราชการและประชาขน รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ การประดับตกแต่งและการทำความสะอาด มณฑลพิธีและบริเวณโดยรอบ.โดยมี นายมนตรี รอดรัศมี จากกองพลับพลาพิธีฯ,นายปรีชา แก้วสุข หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร,ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลนครชุม,เจ้าหน้าที่จาก กศน.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ สวยงาม สมพระเกียรติอย่างสูงสุด//คมกฤษ โยธาฯ