ร.ร.อนุบาล กพ.จัดมหกรรมทางการศึกษา ชุมชนคนดีศรีอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจัดงาน เปิดรั้วโรงเรียนเยี่ยมชมมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ชุมชนคนดีศรีอนุบาล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมี นายสถาพร ชูอินร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นาย สาธิต ตันติสันติสมประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ที่ปรึกษาฯและคณะครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมกันหลายร้อยคน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เยี่ยมชมมหกรรมทางการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ชุมชนคนดีศรีอนุบาล ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา การเรียนการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากร ที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรที่กำหนด การจัดงานก็มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้แสดงผลงานทางวิชาการ ให้ครูนักเรียนได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ครูนักเรียน ได้แสดงความสามารถ ในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ อีกทั้งยังปลุกฝังส่งเสริม ความเป็นเด็กดีมีคุณธรรม นำความสามารถเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานชุมชน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ พัฒนาสู่มาตรฐานสากลควบคู่ความดี มีคุณธรรมต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรทุกคน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง ทางวิชาการของครูและนักเรียน มีผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ที่เกิดจากการเรียนการสอน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียนเช่นโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program mep โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ msp โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการเปิดรั้วโรงเรียน โครง การชุมชนคนดีศรีอนุบาล โครงการห้องเรียนสีเขียว และโครงการห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ รางวัลผลงานของโรงเรียน นักเรียน และครู ระดับเขตพื้น ที่ระดับภาค และระดับประเทศ ด้านนายมนต์ชัย รุ่งชาญ ชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยว่า กิจกรรมงานเปิดรั้วโรงเรียนเยี่ยมชมมหกรรมทางการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลชุมชนคนดีศรีอนุบาล ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการพัฒนาที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งการจัดงานนำผลงานของครูนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 นำมาจัดนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการที่เด็กจะเป็นคนเก่งที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนเก่งที่เป็นคนดีและมีความสุขควบคู่กันไปถึงจะสมบูรณ์ตามนโยบายของจังหวัดที่ว่าคนที่ถือศีล 5 สวดมนต์ภาวนาเราทำดีด้วยหัวใจ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้มอบรางวัลต่างๆให้กับนักเรียนที่มีผลงานรวมทั้งคณะครูก่อนที่จะเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน พร้อมชื่นชมให้กำลังใจกลับนักเรียนที่ผลงานดีเด่นและชมการแสดงดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย และการแสดงของเด็กๆด้วยความชื่อนชม