บูรณาการ ลานจอดรถ ศาลพ่อหลักเมือง

วันที่ 1 กันยายน 2561 มีรายงานว่าภายใต้การอำนวยการของนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมาย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กองกำลังรักษาความสวบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ตรวจติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไม่มีพื้นที่จอดรถบริเวณศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้พื้นที่ริมถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย และถนนทางเข้าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นที่จอดรถ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวบ่อยครั้งนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้ปกครองศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้ตรวจตราและสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร นายธำรงค์ อัศวสุธีรกุล ในนามผู้ตรวจตราและสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในนามผู้ตรวจตราและสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณ ศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ,ผ.อ.ศูนย์ดำรงธรรมกำแพงเพชร , ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร, กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร , ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ดูการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่จอดรถ บริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร เพื่อบริการประชาชนที่เข้ามาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร

โดยมีผู้บริจาคทราย ในการถมที่เพื่อทำลานจอดรถได้แก่ หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชร ท่าขุนรามคอนกรีต ท่าทราย ท.อรุณ และ ท่าทรายถาวร เนื่องด้วยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดได้หารือกับหน่วยงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร( นายไพโรจน์ แก้วแดง )กรณีการแก้ปัญหาพื้นที่จอดรถบริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร การจราจรติดขัด เกิดความแออัด และเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาของประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นควรให้เพิ่มสถานที่จอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองกำแพงเพชร เรียบถนน กำแพงเพชร – สุโขทัย ทั้งสองด้านและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ และจัดทำสถานที่จอดรถเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวให้กับประชาชน