ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธี​เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ.เมืองกำแพงเพชร โดย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมสร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 รวม 3 วัน จำนวน 1 รุ่น รวม 50 คน ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หลักคุณธรรม จริยธรรม, การครองตัว ครองตน, การตระหนักรู้ในบาปบุญคุณโทษ, การสร้างคนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง, การติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมือง, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย, ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอานิสงส์การสวดมนต์ การแผ่เมตตา และการอุทิศส่วนกุศล ฯลฯ สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ในการ “สร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์” … และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนด้วย//ข่าวข้างจวน