อำลาอาลัย.เลี้ยงส่งโยธาธิการไปดำรงตำแหน่งสุโขทัย

ข้าราชการผู้ใหญ่ได้เดินไปร่วมงานเลี้ยงส่ง นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร  (หนุมาน 9)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไปรับตำแหนงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย(อำนวยการสูง)ในวันงานเลี้ยงก็ได้รับเกียรติจากคุณปรีชา เอี่ยมเจริญ  ประธานหนุมานทีม (หนุมาน 3)และคุณปราณีต  เกวี  ที่ใดเอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณบ้านริมแม่น้ำปิง ฝั่งนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและ นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ท่าน อนันต์  ทองแตงอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณธำรง​ อัศวสุธีรกุลคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คุณสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร  คุณรวีโรจน์ ส่องศรี อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร คุณองอาจ สังฆหัตถกรนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ดร.ประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กำแพงเพชร คุณสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้า คุณมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือนายกเทศบาลสันนิบาตแห่งประเทศไทย คุณถาวร เหมือนศรี นายก อบต.วังบัว และผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายท่าน รวมทั้งสมาชิกทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพงทีมที่ท่านคมกฤชเป็นนักฟุตบอลประจำทีม สำหรับบรรยากาศงานเลี้ยงส่งก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นได้มีการนำผลงานการจัดสรรแผนงานโครงการงบประมาณลงพื้นที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรก่อน 1,400 ล้านในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหน้าที่ของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งท่านได้ฝากผลงานและสร้างผลงานไว้อย่างมากมาย เป็นที่ประทับใจทั้งการจัดเตรียมการรับเสด็จงานราชพิธีต่างๆ ท่านคมกฤชโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงมือปฏิบัติอย่างไม่เคยมีบกพร่องเป็นที่รักใคร่ของผู้บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งเพื่อนข้าราชการ การโยกย้ายในครั้งนี้แม้ท่านคมกริชจะกล่าวกับเพื่อนฝูงว่าอยู่กำแพงเพชรแล้วมีความสุขไม่อยากจะโยกย้ายไปที่ใด แต่ด้วยวิถีของข้าราชการเมื่อมีคำสั่งก็ต้องเดินทางไปปฏิบัติเป็นข้าราชการให้กับแผ่นดิน ซึ่งสื่อมวลชน ได้ติดตามผลงานของท่านจะได้จดจำและจารึกไว้ว่า นายคมกริช ศิริแสนวิทยากรโยธาธิการและผังเมืองที่มาดำรงตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร ไว้ให้คนรุหลังต่อไปได้ถือปฏิบัติไว้เป็นแนวทางและเป็นแบบที่ดีของข้าราชการ ในยุคปี พ.ศ 2561 ครับท่าน

ประวัติส่วนตัว

ท่านคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

การศึกษา

ป.โท สถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์ฯ

ป.โท รัฐศาสตร์  รามคำแหง

ป.ตรี นิติศาสตร์ รามคำแหง

ป. ตรี แม่โจ้ เชียงใหม่

เคยรับราชการ  ที่ จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ , อ่างทอง , สุโขทัย , กำแพงเพชร และ จังหวัดสุโขทัย  /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร