นายอำเภอ หนึ่ง เข้ม จัดระเบียบ อำเภอโกสัมพีนคร

นายอำเภอ หนึ่ง เข้ม..! จัดระเบียบ อำเภอโกสัมพีนคร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ตรวจสถานประกอบการร้านเฟอร์นิเจอร์  บ้านวังใหม่ ม.19 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  โดยสนธิกำลังร่วมกับ ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.โกสัมพีนคร, นายอาคม สามงามยา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง และ อส.อ.โกสัมพีนคร ได้ทำการตรวจสอบใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร และใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ตรวจสอบเครื่องจักร พร้อมสุ่มตรวจสอบชนิดไม้ ขนาดไม้ เลขเรียงและรูปลอยตราที่ประทับบนไม้ท่อน ฯลฯจากนั้นได้ทำการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของคนงานในโรงงาน จำนวน 20 คน ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ  รวมถึงได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการตรวจ พบชาวเมียนมา จำนวน 8 คน ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการ เช่น เรื่องความสะดวกในการยื่นคำร้องต่างๆ รวมถึงขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาต่อใบอนุญาต ฯลฯ ซึ่งอำเภอจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย // สิงห์เหนือ รายงาน