อำเภอลานกระบือ พร้อมเพรียง รับ นโยบายผู้ว่าฯ

ที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปพื้นที่อำเภอลานกระบือ ปัญหาความ ต้องการต่างๆ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำการประสานงานระหว่างจังหวัด และนายอำเภอเป็นหลักในการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน  การสนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และเรื่องอื่นๆ / อภิมุข  รายงาน / สังกัดสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร