“สัคคสาสมาธิ”ขัดเกลาใจผู้ต้องขัง

ในวันที่ 2 มกราคม 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หลวงพ่อวิรังยังค์ สิรินฺธโร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 530 คน เป็นชาย 330 คน เป็นหญิง 200 คน สมัครใจเข้ารับการอบรม นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข ใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการฝึกสมาธิ ยกระดับจิตใจ เนื่องจากจิตเป็นตัวกำหนด เป็นตัวควบคุม และเป็นตัวปรุงแต่งที่มีความสำคัญต่อการกระทำ ไม่ว่าทางกาย วาจา หรือจิตใจ ที่ได้รับการฝึกจิตภาวนาจึงเป็นจิตที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ตลอดการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันจิตตานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้ถือโอกาส พบปะกับพี่น้องผู้ต้องขัง เพื่อให้กำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติกลับตนเป็นคนดี //ปชส. เรือนจำกลางกำแพงเพชร