รพ.เทศบาลฯ สอนพระ วัดคูยาง-วัดบาง ดูแลสุขภาพ

งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในสังกัดเทศบาบาเมืองกำแพงเพชร  ได้จัด กิจกรรม ถวายให้ความรู้ เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การวัดอุณหภูมิของร่างกาย การทำแผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้ยา การประเมินดัชนีมวลกาย และการส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง แก่พระ อสว. (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดคูยาง และวัดบาง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามารถช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ด้วยกันเองได้// ปชส.โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร/วันที่ 11 มกราคม 2562