สภาฯทม.ผ่านงบถนน 18 ท่อระบายน้ำ 7 โครงการ ปรับปรุงเตาเผาศพเมรุ3

เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ประชุมได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณทำถนนตามตรอกซอกซอย 18 โครงการท่อระบายน้ำ 7 โครงการ ปรับปรุงเตาเผาศพ และถกปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 3 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร   เรียกประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหาร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา, นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าประชุม 15 ที่นั่ง ขาด นายพลฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย ลาประชุม นายปรีชา วิศาลศักดิ์ประธานสภาฯลาป่วย นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง ได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ฝ่ายข้าราชการประจำนำโดย นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ในที่ประชุมรองประธานสภาฯได้ทำหน้าที่แทนประธานสภาดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระในครั้งนี้จำนวน 10 ญัตติ ข้อราชการสำคัญ ในจำนวนนี้สภาได้ให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ได้นำขยะมากำจัดในบ่อขยะกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการทิ้งขยะ ด้วยเทศบาลเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดกําแพงเพชร ศูนย์ที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันนอกจากนี้ในญัตติที่สำคัญ ได้แก่การปรับปรุง การบริการด้านศูนย์การแพทย์แผนไทยและปรับปรุงฌาปนสถานที่ ใช้งานหนักจนชำรุดทรุดพังได้แก่ ฌาปนสถานเมรุ 3 ที่ต้องรื้อถอนเตาเผาเดิม และปล่องควัน ก่อสร้างปรับปรุงใหม่  ให้มีความคงทนต่อสภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินก่อสร้างจำนวน 18 โครงการ รวมเป็นเงินเกือบ 5 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่านำไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ที่อยู่ตามถนนตรอกซอกซอยตามชุมชนต่างๆ ที่ยังไม่มีถนนและท่อรางระบายน้ำ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับความสะดวก ในการเดินทางและมีความปลอดภัย และยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอีกด้วย และในส่วนของท่อระบายน้ำ สภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนกว่า 2.5 ล้านบาทไปดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักอีกจำนวน 7 โครงการนอกจากนี้ในที่ประชุม ก็ยังได้ซักถามชี้แนะฝ่ายบริหาร ด้วยการหลายประเด็น เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่นเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งด้านปัญหาการทิ้งขยะ บ่อทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองหนองปลิง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของ ป่าไม้ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกา ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ในการยื่นขอต่อใบอนุญาต เข้าทำประโยชน์เพื่อเป็นบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป จำนวน  93 ไร่ ในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีส่วนปัญหาที่ชาวบ้านทิ้งขยะยังพี่ว่างเปล่าของเอกชน บริเวณซอย 12 ประชาหรรษา ซึ่งมิใช่เป็นจุดพักหรือจุดทิ้งขยะ และยังเป็นการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรหน่วยงานกำจัดขยะและประชาสัมพันธ์ ให้ท่านไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะใกล้กับศูนย์บ่มัก นอกจากนี้ก็ยังได้มีการอภิปรายถึงปัญหาต่างๆ ในเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไป