ประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทรงมีประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ภายในชุมชนโดยสั่งการให้อำเภอดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนให้ครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดตั้งฯ ได้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อความต่อเนื่อง และยั่งยืน ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ต่อไป//ปชส.กำแพงเพชร