ทหารแถลงสื่อกำแพงเพชร  ถึงจุดยืนกองทัพบก

ทหารแถลงสื่อกำแพงเพชร  ถึงจุดยืนกองทัพบก 4 ข้อ ระบุกำแพงเพชร มีกลุ่มเล็กๆที่ใช้ Facebook เคลื่อนไหว เฝ้าจับตาอยู่

วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ได้แถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 ต่อสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.พงศธร นิพภยะรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หน.ฝ่ายนโยบายและแผนการข่าว กอ.รมน.จว.ก.พ. ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ. (ฝ่ายทหาร)โดยมีข้อความแถลงจุดยืนของกองทัพภาคที่ 3 ด้วยกัน 4 ข้อคือ 1 กองทัพภาคที่ 3 จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยความมั่นคงของชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 2 กองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรทหารอาชีพ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความพร้อมในการช่วยเหลือประเทศชาติ และประชาชนในยามวิกฤติทุกสถานการณ์ โดยจะเห็นได้จากการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ ปัจจุบัน ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมกับทุกส่วนราชการ ในการดำเนินการพี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นตามลำดับ ข้อ 3 กองทัพภาคที่ 3 ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง ด้วยการไตร่ตรอง มีสตรี มีวิจารณญาณบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย ข้อที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จะเชิดชูไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดเผยถึงรายละเอียดว่าขณะนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง 9 จังหวัดประสบปัญหาวิกฤตเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเกินขนาด และหมอกควันที่เกิดจากการเผาทำลายไร่เลื่อนลอยและส่วนหนึ่งก็เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกับกรมบรรเทาสารภัยและหน่วยงานอื่นก็ได้ร่วมกันแก้ไข กองทัพบกเองได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์บางส่วน ระดมช่วยเพื่อแก้ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทั้งเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานในกองทัพบกและเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรที่มาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชัน ที่คนไม่สามารถจะเข้าได้ เราได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำเอาไปทิ้งดับในพื้นที่ที่ค่อนข้างยากลำบาก ขณะเดียวกันกันภาวะอากาศที่มีฝุ่นละอองในพื้นที่เมือง กองทัพอากาศก็ได้ใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำโดยเพื่อลดฝุ่นละออง ขณะเดียวกันในภาคประชาชนก็ได้ช่วยกันฉีดน้ำที่เป็นละอองเล็กๆเพื่อดักจับฝุ่นละอองให้ลดลงตามลำดับทั้งนี้ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรเอง จะไม่มีผลกระทบกับฝุ่นละออง แต่สิ่งที่เราคงต้องคำนึงถึงก็คือฝุ่นละอองคงไม่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง คงมีผลกระทบตามกระแสลมที่พัดเข้าไป สิ่งที่เรายังพบอยู่ขณะนี้ในจังหวัดกำแพงเพชรก็คือ การเผาโดยเฉพาะเผาไร่อ้อยเผาไร่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรแล้ว แทนที่จะไถกลบก็ใช้วิธีการเผา ซึ่งเป็นความสะดวก เราคงต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้ โดยอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างมลภาวะทางอากาศ ขณะเดียวกันกองทัพบกเราได้ระดมทรัพยากรอย่างมากมาย ที่มาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหานี้ ท่านนายกได้เดินทางขึ้นไปเมื่อวันที่ 2 และท่านให้เวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใน 7 วัน ซึ่งจะครบภายในวันสองวันนี้ หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปในภาพรวมเราสามารถดับไฟที่เป็น Hotspot ลงมาได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจุด Hotspot ที่ลดลงไปนั้น แต่ว่าค่าฝุ่นละอองที่อยู่ในพื้นที่ทั้งนั้นตอนบน เนื่องจากไม่มีลมพัดออกนอกพื้นที่ก็ยังคงฟุ้งกระจายอยู่ ค่าฝุ่นละอองก็ยงคงสูงอยู่ ขณะเดียวกันที่พยายามพูดก็คือจังหวัดอื่นๆที่ไม่มีผลกระทบ ก็คงต้องช่วยกันรณรงค์ ช่วยกันทำความเข้าใจโดยเฉพาะพี่น้องภาคเกษตร ที่ทำการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ใช้วิธีการเผาไร่ อยากจะบอกว่ามันเกิดผลกระทบในภาพรวมของประเทศ ขณะเดียวกันทางทหารที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดนของผมเอง ก็ได้ประสานกับฝั่งพม่า ในระดับหนึ่ง ได้คุยกันในเรื่องของช่วยกันลดการเผาป่า เพราะฉะนั้นในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากองทัพบก ก็ได้พยายามทุ่มเททรัพยากรและกำลังพลทุกอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขณะนี้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจริงๆ 9 จังหวัด จังหวัดใกล้ๆเราที่ยังมีผลกระทบอยู่ก็คือจังหวัดตาก ทางจังหวัดตาก เราพยายามดับจนเยอะที่สุดแล้ว แต่มีผลกระทบจากควันไฟจากพื้นที่ใกล้เคียงนั่นก็คือจังหวัดกำแพงเพชร ลมพัดขึ้นไปทำให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตากยังไม่คลี่คลายฉะนั้นผมจึงขอเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าฝากช่วยกันรณรงค์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ เรื่องของการเผาป่าและการเผาไร่ที่ขณะนี้ไม่ใช้แล้ว ก็ช่วยกันลดช่วยกันสร้างจิตสำนึก สิ่งที่เรียนให้ทราบกองทัพบกได้ดำเนินการไปอย่างมากมาย แต่จะอ่อนสัมผัสประชาสัมพันธ์ ไม่ได้แจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบ

แล้วก็มีนักการเมืองบางท่านลงพื้นที่ไป แล้วไปทำท่าทำทางบอกว่าเดี๋ยวผมไปรัฐบาลแล้วผมจะแก้ปัญหาหมอกควันนี้ให้ได้ภายในอาทิตย์เดียว อะไรต่างๆ ไปลงในโซเชียลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดี ลงสนามบินมามีคนไปขอถ่ายรูปคู่กันเต็มไปหมด  แต่เจ้าหน้าที่ที่เราทำงานอยู่ขณะนี้ถ้ากลางวันกลางคืน เป็นหลายร้อยชีวิต ไม่ได้รับกำลังใจจากพวกเราเลย เราคงต้องช่วยส่งกำลังใจ ผมเห็นท่านผู้ว่าเชียงใหม่ท่านเครียดมากกับปัญหาในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็อยากจะฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันรณรงค์เรื่องของการเผาป่า

เรื่องที่ 2 ครับพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบแล้วว่าช่วงนี้ เป็นช่วงคัดเลือกทหารการเกณฑ์ทหาร จะเห็นว่าขณะนี้ชายไทยที่อายุครบ 21 ปี กำลังเริ่มเกณฑ์ทหาร ผู้บัญชาการทหารบกปัจจุบันท่านมีนโยบายเปิดประตูรั้วประตูบ้านรับ ญาติพลทหารตั้งแต่วันแรก ท่านถูกเกณฑ์และจะทราบแล้วว่าจะต้องเข้าไปรับราชการในเดือนไหน สักที่หนึ่งก็จะเริ่มเข้าพฤษภาคมนี้ผลัดที่ 2 ก็จะเริ่มเข้าพฤศจิกายน ผู้บัญชาการทหารบกท่านให้เปิดประตูรั้วค่าย ต้อนรับญาติทหารใหม่ให้ไปดูสภาพความเป็นอยู่ ไปดูสภาพการเตรียมการการต้อนรับทหารใหม่ของเรา ได้ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเดินทางไปถึงค่าย อยากรู้ว่าลูกหลานของคนกำแพงเพชร ที่ถูกเกณฑ์ในปีนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้าง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปที่จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก ถ้าพ่อแม่ของคนที่กำลังจะเป็นทหารใหม่ในอนาคตไม่สบายใจ ไม่รู้ลูกเต้าของตัวเองจะไปเป็นอยู่อย่างไร ในช่วงที่ไปเป็นทหาร ก็ฝากไปดูได้ไปเยี่ยมเยียนได้ ตั้งแต่วันแรกที่พาเข้าไปในหน่วย อีกสักพักก็คงจะรู้ว่าใครจะไปประจำการที่จังหวัดไหนบ้าง  และจะไปรายงานตัวที่ค่ายไหนก็สามารถที่จะไปดูได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ช่วงนี้เป็นช่วงของการเกณฑ์ เราพยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตน้องๆทหารที่เข้าไปรับราชการให้กับกองทัพบก พยายามดูแลให้ดีที่สุดดูแลเหมือนกับญาติมิตร และพยายามที่จะลดสิ่งที่ความผิดพลาด ในเรื่องของบางส่วนที่มันเคยออกมาใน Social Media จะไม่ให้เกิด และผู้บัญชาการทหารบก ท่านก็ได้คาดโทษจะต้องดูแลทหารใหม่ต้องไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต ในขณะฝึกทหารใหม่เป็นอันขาดขอฝากประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ทหารใหม่ ที่จะไปประจำการพฤษภาคมนี้ หรือพฤศจิกายนนี้ ก็ฝากมีโอกาสได้ไปส่งบุตรหลานท่านเข้าไปดู ว่าความเป็นอยู่ของลูกหลานท่านที่จะไปเข้ารับราชการกองทัพบกในหน่วยต่างๆ ที่เข้าไปบรรจุนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องที่ 3 ผมจะขอพูดเรื่องจุดยืนของกองทัพบก ความเป็นกลางทางการเมือง เราพยายามรักษาความเป็นกลาง รักษาความเป็นเนื้อเดียวกัน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของประชาชนในชาติ พยายามจะไม่ให้คนในชาติมีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นไฟเหลืองไฟแดง เป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ต่างๆ ขณะนี้ก็ยังมีนักการเมืองบางส่วน พยายามแบ่งแยกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้เป็นอีกพวกหนึ่ง  แล้วใครที่เลือกพวกเรา ก็จะเป็นพวกรักประชาธิปไตย ใครที่เลือกอีกพวกหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนเผด็จการ ในความเป็นจริงนะครับ ขณะนี้เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว เราคงต้องยอมรับกติกาในการเมืองการเลือกตั้งในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นกองทัพบกก็จะยืนอยู่ตรงกลาง เพื่อรักษาสภาพการเมืองให้เดินต่อไปได้ แต่การใช้วาทกรรมแบ่งคนไทยให้เป็นสองฝ่ายและขัดแย้งทางการเมืองเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ กองทัพบกไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดให้การแบ่งแยกเป็นสองฝ่าย และขัดแย้งกัน ในอนาคตก็จะเอาวาทกรรมต่างๆแบบนี้ มาหั่มหั่นกันอีก เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากบอกสื่อมวลชนว่า สื่อมวลชนก็มีส่วน ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ ที่จะนำเสนอข่าวต่างๆเช่นใช้คำว่ากลุ่มนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย กลุ่มนักการเมืองฝ่ายเผด็จ การอันนี้เป็นวาทกรรมที่ทำให้คนเกิดแบ่งฝ่ายโดยอัตโนมัติ เราคงจะต้องอยู่ในความเห็นที่แตกต่างกันได้ โดยที่ไม่ต้องแบ่งแยก เราเห็นต่างแล้วชอบพรรคโน้นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ แต่ก็คงไม่แยกตัวเองว่าเป็นกลุ่มพรรคไหนที่สนับสนุนกลุ่มไหนแล้วคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ ซึ่งมันเคยเกิดมาแล้ว เราเป็นหห่วงสถานการณ์ในอนาคตว่าถ้าเกิดเช่นนี้อีกภาวะประเทศไทยก็จะวกกลับไปอีก ผมก็เลยอยากจะคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการนำเสนอในวาทกรรมที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะการแบ่งแยกคนไทยเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ต่างๆ ผมไม่อยากให้นำเสนอในลักษณะอย่างนี้ และขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วย ก็คงมีเรื่องที่จะพบปะพูดคุย 3 เรื่องหลักๆผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องการเคลื่อนไหวและคลื่นใต้น้ำในจังหวัดกำแพงเพชรว่ามีหรือไม่พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจงว่า กำแพงเพชรมีกลุ่มเล็กๆที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ ถ้าจะให้ระบุก็คือกลุ่มที่ใช้ Facebook กลุ่มสหพันธรัฐไทย  ซึ่งเราได้จับตามองอยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก แต่กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มเล็กๆที่ยังไม่สามารถแบ่งแยกคนไทยออกเป็นสองฝักสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน กลุ่มพวกนี้คงมีความต้องการตามกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมา แต่ว่ายังไม่มีอิทธิพลพอก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลอยู่ที่ผมยังเป็นห่วง และอยู่ในระหว่างจับตามองอยู่