ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับนางถนอมวงศ์ หาญมนตรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิตร และคณะศึกษาดูงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร