จังหวัดเคลื่อนที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนอำเภอขาณุฯ

วันนี้ 23 เมษายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าฯ   นำจังหวัดเคลื่อน ไปบริการประชาชนที่วัดบุญมั่นศรัทธาราม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง,นางสมจิตร  หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลหา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร, พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุขผู้ กำกับสถานีตำรวจภูธรขาณุวรลักษบุรี นางสิริมนต์ สุขวัฒน์ นายกโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่ส่วนราชการจะออกมาให้บริการ พี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อนำบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ มาให้บริการประชาชน มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งบางครั้งอาจมีปัญหา ข้อสงสัย จะได้ติดต่อประสานงานสะดวกมากขึ้น ในการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน ในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงาน พมจ.กำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้ร่วมจำหน่ายไก่ไข่ราคาถูก เดินเยี่ยมชมบูธ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำบูธของหน่วยราชการต่างๆ ที่มาออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย