ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ตัวแทน 27 ชุมชน ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงตรากตรำพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม เป็นที่ประจักษ์ในทุกดวงใจของผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและนานาอารยประเทศทั่วโลก

ชาวชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ได้ มีโอกาสเดินทางศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตประจำวันจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ปีงบประมาณ 2562 โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะจิตอาสาผู้นำชุมชน จำนวน 220 คน ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชน Home โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้ โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนัก คือว่า ก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออก พวกโลหะหนักต่าง ๆ เอาออก ซึ่งมีวิธีทำต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ บางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึง หรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกพืช ปลูกต้นไม้ แล้วก็ต้องทำการเรียกว่า การกรองน้ำ ให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก หรือทำทุ่งหญ้าหลังจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย กระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533ความเป็นมาของโครงการฯโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง