สาธารณสุขกำแพงฯพาชมของดี นวัตกรรมสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร

นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเยี่ยมชมสิ่งดีๆ ที่เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพ บ้านลานเพชร หมู่ 9 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร โดยมีกิจกรรม ตลาดนัดสุขภาพจากทีมหมอครอบครัวลานดอกไม้อำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งทีมหมอครอบครัวลานดอกไม้เป็นทีมหมอครอบครัว ที่ร่วมกันให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลลานดอกไม้และตำบลเพชรชมพู ร่วมกัน  2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด แบ่งทีมการให้บริการ 4 ทีม ทีมพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 4 คน  ทีมนักวิชาการ /เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน 4 คน ทีมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน 1 คน  และทีมแพทย์แผนไทย  1 คน เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันให้บริการประชาชนในพื้นที่  2 ตำบล ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลงานเด่นและสิ่งดีๆที่เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มากมายให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มารับบริการ ดังนี้1.พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ  ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  ระดับ ภาคเหนือ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

​- นวัตกรรมแพทย์แผนไทยใกล้ใจ ใกล้บ้านด้วยทีมหมอครอบครัวลานดอกไม้  กิจกรรมให้บริการ  ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร   เผายาสมุนไพร ด้วยการแพทย์แผนไทย

​- นวัตกรรม อสม.น้อยนวดกระตุ้นความสัมพันธ์ ในครอบครัว  กิจกรรมให้บริการนวดเท้าด้วย   นวัตกรรม อสม.น้อยนวดกระตุ้นความสัมพันธ์ ในครอบครัว

​- นวัตกรรมเกษตรกรห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย  ภายในนิทรรศการมีการบริการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  พร้อมตารางกิจกรรมให้ปฏิบัติตามเพื่อขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย โดยใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย กรณี เสียง และไม่ปลอดภัย   ใช้หลักการขับล้างสารพิษทางลมหายใจ  ด้วย สมาธิบำบัด SKT ท่าที่ 1  การขับล้างสารพิษทางผิวหนัง  ด้วยการอบไอน้ำสมุนไพร  และการรับประทานยา ด้วย สมุนไพรรางจืด  และยาสมุนไพรตรีผลา

​- งานวิจัย  “ ประสิทธิผลของยาพอกเข่าต่อระดับความเจ็บปวดเข่าของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียด ”   จากปัญหาในพื้นที่ พบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่มักมีปัญหาสุขภาพ   มีอาการปวดเข่า เนื่องพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการปวดเข่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรากเสียดจึงได้นำภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ด้วยยาพอกเข่าสมุนไพร ซึ่งประกอบสมุนไพร จำนวน 5 ชนิด   หลังจากการใช้ยาพอกเข่าสมุนไพร พบว่าประชาชนในพื้นที่มีอาการปวดเข่าลดลงทั้งยังส่งผลให้ลดการใช้ยาแก้ปวด กล้ามเนื้อ อีกด้วย อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัดกำแพงเพชร  ปี ๒๕๖๑2.นวัตกรรมสุขภาพเครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ที่มีปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า(TEDA4I) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในระดับจังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้ ให้บริการ ตรวจพัฒนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี ใน 5 กลุ่มวัย คือ 9 เดือน , 1 ขวบครึ่ง , 2 ขวบครึ่ง , 3 ขวบครึ่ง , 5 ขวบ โดยใช้เครื่องมือ DSPM ซึ่งเป็นคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในการตรวจพัฒนาการเด็ก โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ หากตรวจแล้วยังไม่ผ่านก็จะนัดมากระตุ้นซ้ำ อีก 1 เดือน ในข้อที่ยังไม่ผ่าน แต่ถ้าหากกระตุ้นแล้วยังไม่ผ่านต้องส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้วย เครื่องมือ TEDA4I ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้ ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กล่าช้า จึงทำให้เด็กได้รับการคัดกรอง ซึ่งเป็นผลดีกับเด็กที่อยู่กับตายาย หรือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สะดวกในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมมีความร้ได้ออกไปให้บริการถึงที่บ้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เด็กควรจะได้รับ และได้รับขวัญกำลังใจในการดำเนินงานจากเขตสุขภาพที่ 3   ได้มาติดตามเยี่ยมเสริมพลังให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ในนวัตกรรม TEDA4I ในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับการคัดเลือกไปรับโล่รางวัลจากท่านอธิบดีกรมกรมสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ในการประชุมสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2562  ณ โรงแรมเวียงลคอร์ จังหวัดลำปาง3.ผลงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษายาเสพติด  ปี พ.ศ. ๒๕๖๒   มีนวัตกรรม ชาชงหญ้าดอกขาว  นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากเลิกบุหรี่ และนวัตกรรมลูกอมเลิกบุหรี่ มีการให้คำแนะนำ/ปรึกษา และแนวทางการลด ละ เลิกบุหรี่  ด้วยสมุนไพรหญ้าดอกขาวและการนวดกดจุดสะท้อนให้กับประชาชนที่มารับบริการ

4.นวัตกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ ด้วยสมาชิกชมรม  มีการแสดงรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำทุกวัน  เวลา 17.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวง มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  พร้อมทั้งเป็นการสร้างสุขภาพทางจิตที่ดี ส่งผลให้สมาชิกชมรมย้อนยุคเพื่อสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในตลาดนัดสุขภาพของ หมอครอบครัวลานดอกไม้ ตลาดผัก  ผลไม้  ปลอดสารพิษ   มาจำหน่าย การแปรรูปอาหาร ขนมครกโบราณอ่อนหวาน กล้วยทอดไร้น้ำมัน น้ำพริกผัดหมู พริกแกง ไส้เมี่ยง   ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระทงเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนลานดอกไม้ตก / ทีมข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร