ใส่ใจวัยใส..ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ร่วมกับ เครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมือง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สร้างเครือข่ายเรียนรู้ปัญหาโรคทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตั้งครรภ์ยังไม่พร้อมในนักเรียนสถานศึกษา 7 แห่ง 154 คนที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นักเรียนจำนวน 154 คน จากโรงเรียน 7 แห่งได้แก่ โรงเรียนชากังราว,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร,วิทยาลัยภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี  เข้ารับการอบรมตามโครงการ ใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์” ในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถไทยพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ  ทั้งนี้ นางสาวปราณี ประเสริฐศักดิ์ ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร ในนามคณะผู้ดำเนินโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ปีงบประมาณ 2562  โดยกล่าวว่าจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่น่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเพศสัมพันธ์เช่น กามโรคโรคเอดส์ ฯลฯ และยังมีผลพวงกับ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทำให้ส่งผลกระทบถึงการติดยาและอนาคตของเยาวชน  ครอบครัวสังคม และประเทศชาติได้เครือข่ายชมรมผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถไทยพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวในพิธีเปิดว่า ในฐานะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับความร่วมมือในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรภาคประชาชน โดยเฉพาะโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายชมรมผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชร ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยดำเนินการ ซึ่งเทศบาลได้ตระหนักถึงความเสียสละและอุทิศงาน ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนที่จะได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาโดยรุ่นที่ 1 ประกอบไปด้วยสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา,โรงเรียนวัชรวิทยาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

รุ่นที่ 2 ประกอบไปด้วยสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร,วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และวิทยาลัยภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน 78,000 บาทจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วิธีดำเนินโครงการ สถานศึกษาแต่ละแห่งคัดเลือกอาจารย์แนะแนว 1 คน อาจารย์อนามัย โรงเรียน 1 คน และนักเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถนำความรู้ไปขยายผลได้ 20 คน เข้าร่วมโครงการ โดยทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละโรงเรียน จัดตั้งคณะทำงานของแต่ละสถานศึกษา และวางแผนในการดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการติดตามประเมินผล