อบรมผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

อบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ดร.ประจักษ์  แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์จักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร) และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการอบรมทั้งนี้ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัญหาหนึ่งทางสังคมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย เพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้ง่าย ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพจิตของคนในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาโดยเลือกพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีจำนวนคนพิการทางสติปัญญา จำนวน 607 คน โดยจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดยให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้พิการ ให้มีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดู อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฟื้นฟูทางการศึกษา การฝึกอาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 60 – 70 คนจากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร  จะออกเยี่ยมครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญา พร้อมมอบถุงยังชีพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนพิจารณาให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้า จำนวน 5 – 10 ครอบครัว/ ข่าว ปชส. สาธารณสุข