มอบบ้าน”บ้านกาชาดสร้างสุข”(หลังที่ 6) 

วันอังคารที่  8  ตุลาคม 2562 เวลา  09.00 น. นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ  “บ้านกาชาดสร้างสุข” ประจำปี 2562  (หลังที่ 6)  พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายก อบต.นครชุม ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ และ ร่วมมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ  “บ้านกาชาดสร้างสุข” ประจำปี 2562 โดยสร้างให้กับครอบครัวผู้ประสบความทุกข์ยาก มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้โทษมีความประพฤติดี และผ่านการประชาคมเห็นชอบจากหมู่บ้าน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร ผู้รับมอบบ้าน คือ นางสาวประนอม  หลวงถนนเจริญ  บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เหล่ากาชาดฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจ ตั้งใจทำความดี // รอบรั้วกาชาด / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร