ประชุมคณะกรรมการส่วนร่วม-ที่ปรึกษา ขับเคลื่อนพัฒนา สนง.อัยการ

 

อัยการจังหวัดประชุม คณะกรรมการส่วนร่วม-ที่ปรึกษา สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังได้มอบเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้สำหรับบริการประชาชน มอบเครื่องกีฬาให้กับนักเรียนสร้างสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวหอมปรับภูมิทัศน์สำนักงานอัยการ เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านนิตยา เมืองมูล อัยการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ​โดยมี พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะอัยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ การพร้อมเพรียง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้กำหนดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา สามารถอำนวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง และบรรลุเป้าหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี​ พ.ศ.2546 ประชาชนและหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด เกิดความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอัยการทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมอีกทั้งยังเป็นการสร้างธรรมาภิบาลที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้และเสนอความคิดเห็นตามหลักของความมีส่วนร่วมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีพ.ศ.2542 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบไปด้วยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายธำรง​ อัศวสุธีรกุล​ ประธานคณะกรรมการ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย​ รองประธานคณะกรรมการ นายชญานนท์ บวรกุลนิษฐ์​ นายบัณฑิต​ ผาณิตพิเชฐวงศ์ นายสมนึก​ เกิดเปี่ยม คณะกรรมการคณะที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรประกอบไปด้วย นายสรวิชญ์​ ธันยบูรณ์สถาพร นายรังสรรค์​ สบายเมือง นายสวัสดิ์​ มุ่งงาม นายสมศักดิ์​ ขำสกุล นายวิสุทธิ์​ กังวาลไกล นายพงษ์ศักดิ์​ ขจรเกียรติคุณ นายสมชาย  ศรีสังข์สุข นายกรเกียรติ พรมจวง นายวิฑูรย์ ศิริเลิศวัฒนา นายพิพัฒน์​ จงมีความสุข ในที่ประชุม อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ชี้แจง การบริหารราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างแท้จริง และทั่วถึง อย่างเป็นธรรม ให้ประชาชน ที่มาใช้บริการ ได้รู้สึก ถึงความอบอุ่น และมีรอยยิ้ม จากการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

พร้อมทั้ง ชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนของแต่ละจังหวัดทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร และแนวทางหรือวิธีการเบื้องต้นในการติดต่อราชการกับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมีส่วนร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานอรรถคดีของพนักงานอัยการสรุปผลการดำเนินการสร้างซุ้มพระ บริเวณด้านหน้าขวาของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งความเดิม ท่านสุริยา สิทธิกรณ์ อัยการจังหวัดกำแพงเพชรสมัยปี พ.ศ.2558 ได้มีการสร้างพระให้กับประชาชนเช่าบูชา และได้สร้างพระบูชา “หลวงพ่อโม้” ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ที่ชั้น 3 ของสำนักงานอัยการสมัย ท่านอนันต์ทอง แตง อัยการจังหวัด ปี พ.ศ.2561 เห็นควรมีการสร้างซุ้มพระประจำสำนักงานอัยการจังหวัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนที่เหลือจาก นายธำรง​  อัศวสุธีรกุล​ ประธานคณะกรรมการฯ และ นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายก อบต.สระแก้ว นอกจากนี้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯและคณะที่ปรึกษาอัยการฯ ได้มอบเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องให้กับ อัยการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในราชการสนับสนุนเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อบริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมอบผ่าน ท่านอนันต์ ทองแตง อัยการผู้เชี่ยวชาญฯ อดีตอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นตัวแทนรับมอบ และนำไปให้ทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์นี้เป็นเครื่องกีฬาสำหรับนักเรียน ได้ออกกำลังกายได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆ ทั้งนี้ยังช่วยลดเวลาว่างเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรโดยการปลูกมะพร้าวน้ำหอมรอบบริเวณโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม จากนายสมนึก​ เกิดเปี่ยม คณะกรรมการฯ // เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร