กีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด  To be number one “

13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการ To be number one “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภากำแพงเพชร นายประวิทย์ ปะนะตัง ปลัดอำเภอคลองลาน นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีคลองลานพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้มีทักษะ ในการเล่นกีฬา มีทัศนคติที่ดี ต่อการเล่นกีฬา และเกิดความสามัคคี ลดปัญหาทะเลาะวิวาทภายในตำบลคลองลานพัฒนาอีกด้วย // เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร